Media coverage

Each year, CIFOR’s research and scientists are mentioned in over 1,500 news stories by local and international media outlets worldwide. Find the latest here, with over a decade of archives.


Wp?yw wycinki lasów na emisj? CO2

CO2 zmagazynowane w lasach powinno by? w??czone w ?wiatowy rynek emisji tego gazu. Mo?e to by? jeden ze sposobów na unikni?cie wycinania lasów oraz pozyskanie pieni?dzy do ograniczania zmian klimatycznych - powiedzia? wiceminister ?rodowiska Janusz Zaleski. Wiceminister, który uczestniczy w konferencji klimatycznej w Poznaniu, doda?, ?e nale?y przeprowadzi? badania i oceni? ile dwutlenku w?gla poch?aniaj? poszczególne obszary lasów. Obecna na konferencji Frances Seymour z organizacji CIFOR (ang. Center for International Forestry Research) zaznaczy?a, ?e zrównowa?one gospodarowanie lasami pozwala z?agodzi? skutki zmian klimatu, jak i przystosowa? si? do nich.

Similar article appeared in Wprost.
Read more on Press Agency of Poland,