Publication By Author : Pham, H.L.

Cơ hội và thách thức trong huy động tài chính thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006–2020

Cơ hội và thách thức trong huy động tài chính thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006–2020

Publication Year : 2019

Cơ hội và thách thức trong huy động tài chính thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006–2020

Publication Year : 2019

Báo cáo chuyên đề này của CIFOR đánh giá những cơ hội và thách thức trong quá trình huy động

Authors: Pham, T.T.; Ðào Thi, L.C.; Hoàng, T.L.; Bui Thi, M.N.; Pham, H.L.; Nguyen, V.D.

Top