Publication By Author : Nguyễn, D.T.

Tác động của chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) tại Sơn La: Từ giả thuyết đến thực tế

Tác động của chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) tại Sơn La: Từ giả thuyết đến thực tế

Publication Year : 2018

Tác động của chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) tại Sơn La: Từ giả thuyết đến thực tế

Publication Year : 2018

Thông điệp chính Nhìn chung, PFES đã tạo ra tác động tích cực đối với môi trường rừng, đóng góp

Authors: Pham, T.T.; Đào Thị, L.C.; Hoàng, T.L.; Nguyễn, D.T.; Lê, M.T.; Nông, H.H.; Đặng, T.N.

Top