Get the CIFOR publications update

CIFOR publishes over 400 publications every year on forests and climate change, landscape restoration, rights, forest policy, agroforestry and much more in multiple languages.

Chi trả dịch vụ môi trường cho dịch vụ các-bon tại Việt Nam: Góc nhìn từ kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề cần xem xét

Chi trả dịch vụ môi trường cho dịch vụ các-bon tại Việt Nam: Góc nhìn từ kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề cần xem xét

Thông điệp chính:

 • Dịch vụ môi trường các-bon là loại hình dịch vụ đang được thương mại hóa phổ biến nhất trên thế giới
 • Tại Việt Nam, dự thảo quyết định của Thủ tướng thực hiện thí điểm cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng cho dịch vụ các-bon đã cho thấy rõ tiềm năng lớn của dịch vụ các-bon cũng như cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc hiện thực hóa chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ này.
 • Tuy nhiên, góc nhìn từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy dự thảo và các giải pháp chính sách đưa ra cần được xem xét cẩn trọng và cần nhiều phân tích khoa học hơn nữa về xác định mục tiêu thực tiễn của chính sách, khả năng đạt được mục tiêu này, cách tiếp cận xây dựng chính sách, đặc biệt liên quan đến việc ai là người hưởng lợi và cơ chế chia sẻ lợi ích; định giá, chi phí và lợi ích của dịch vụ các-bon; xác định và theo dõi tính bổ sung, giá trị gia tăng và tính điều kiện của dịch vụ này. Quy mô và phạm vi thực hiện cũng như tiềm năng kết nối giữa PFES và REDD+ cũng cần được cân nhắc tới.

  Authors: Pham, T.T.; Nguyen, V.D.

  Topic: ecosystem services, carbon, climate change

  Geographic: Vietnam

  Series: CIFOR Infobrief no. 266

  Pages: 8p

  Publisher: Bogor, Indonesia, Center for International Forestry Research (CIFOR)

  Publication Year: 2019

  DOI: 10.17528/cifor/007389

  Altmetric score:

  Download Option:

  Related viewing

  Top