Get the CIFOR publications update

CIFOR publishes over 400 publications every year on forests and climate change, landscape restoration, rights, forest policy, agroforestry and much more in multiple languages.

Nguồn tài chính cho bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn tại cấp cơ sở: Bài học từ tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Cà Mau, Việt Nam

Nguồn tài chính cho bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn tại cấp cơ sở: Bài học từ tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Cà Mau, Việt Nam

Thông điệp chính

  • Các cơ chế khuyến khích tài chính (FIMs) cho bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Cà Mau đến từ 6 nguồn chính: ngân sách trung ương; ngân sách tỉnh; chương trình quốc gia về chi trả dịch vụ môi trường rừng; các dự án quốc tế; vốn đối tác công-tư kết hợp; và từ khu vực tư nhân.
  • Các FIMs tạo ra nguồn tài chính khuyến khích các chủ rừng và các cơ quan nhà nước cấp tỉnh thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn. Tuy nhiên, các chủ rừng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn kinh phí này do các thủ tục xin cấp vốn còn phức tạp trong khi yêu cầu cần có kinh phí đối ứng cũng như chi phí đầu tư ban đầu khá cao để đáp ứng các tiêu chí tiếp cận các nguồn vốn.
  • Do các chủ rừng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận FIMs, các cơ chế khuyến khích tài chính này chưa đủ hấp dẫn để các chủ rừng có thể thay đổi phương thức quản lí hướng đến bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn tốt hơn.

Authors: Pham, T.T.; Hoàng, T.L.; Nguyen, D.T.; Le, H.N.; Atmadja, S.

Topic: mangroves, ecosystem services, development

Geographic: Vietnam

Series: CIFOR Infobrief no. 251

Pages: 6p

Publisher: Bogor, Indonesia, Center for International Forestry Research (CIFOR)

Publication Year: 2019

DOI: 10.17528/cifor/007268

Altmetric score:


Export Citation

Related viewing

Top

CIFOR website usability survey

We're conducting research on our website and we'd love to hear from you about your experience on cifor.org. This will help us make improvements and prioritize new features. The survey should only take 5 minutes, and your responses are completely anonymous.

If you have any questions about the survey, please email us: cifor@cgiar.org

We really appreciate your input!

Start survey
I don’t want to participate
Remind me later