Get the CIFOR publications update

CIFOR publishes over 400 publications every year on forests and climate change, landscape restoration, rights, forest policy, agroforestry and much more in multiple languages.

Tiềm năng của REDD+ trong đóng góp tài chính cho ngành lâm nghiệp ở Việt Nam

Tiềm năng của REDD+ trong đóng góp tài chính cho ngành lâm nghiệp ở Việt Nam

Thông điệp chính:

  • REDD+ có tiềm năng lớn trong việc tạo lập và đóng góp tài chính để hỗ trợ cho ngành lâm nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc giảm cả nguồn vốn và sự cam kết tài trợ cho REDD+, thách thức trong việc đáp ứng các yêu cầu của nhà tài trợ, khó khăn để đảm bảo yêu cầu về nguồn tài chính cần có giúp thực hiện chương trình REDD+ quốc gia cho thấy tiềm để REDD+ trở thành nguồn đóng góp chính cho ngành lâm nghiệp còn hạn chế.
  • Chính phủ đã xác định các nguồn tài trợ cho các giai đoạn thực thi chương trình REDD+ có thể đến từ khu vực tài chính công hoặc tư nhân. Tuy nhiên trong thực tế, nguồn tài chính cho REDD+ ở Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ các nhà tài trợ quốc tế, sự đóng góp tài chính từ ngân sách nhà nước và tư nhân vẫn còn hạn chế.
  • Cho tới nay, nguồn tài chính REDD+ được sử dụng phân tán không có sự phối hợp giữa các bên bởi các vấn đề ưu tiên của REDD+ tại Việt Nam chưa được xác định rõ ràng.
  • Thực hiện và nâng cao tính hiệu quả và hiệu ích các hoạt động REDD+ ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn bởi: dữ liệu tài chính về REDD+ tại Việt Nam còn thiếu và chưa chính xác; định nghĩa rõ ràng về tài chính cho REDD+ chưa được xác định; hệ thống giám sát tài chính REDD+ quốc gia còn thiếu; và năng lực kỹ thuật hạn chế (trong cả tổ chức chính phủ và xã hội dân sự) liên quan đến giám sát tài chính REDD+.
  • Để tăng tiềm năng về đóng góp tài chính của REDD+ cho ngành lâm nghiệp ở Việt Nam, cần phải: có sự phối hợp tốt hơn giữa các ngành, giữa các nhà tài trợ và các cơ quan chính phủ; nâng cao năng lực các cơ quan chính phủ và tổ chức xã hội dân sự trong giám sát và quản lý nguồn tài chính REDD+, phát triển và thực hiện hiệu quả các chính sách và biện pháp REDD+ để chính phủ có thể tiếp cận chi trả dựa vào kết quả từ nhiều nguồn tài trợ quốc tế khác nhau.

Authors: Pham, T.T.; Bui Thi, M.N.; Pham, H.L.; Nguyen, V.D.

Topic: climate change, finance, forest management, policy

Geographic: Vietnam

Series: CIFOR Infobrief no. 232

Pages: 6p

Publisher: Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia

Publication Year: 2018

DOI: 10.17528/cifor/007079


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Altmetric score:


Related viewing

Top