Get the CIFOR publications update

CIFOR publishes over 400 publications every year on forests and climate change, landscape restoration, rights, forest policy, agroforestry and much more in multiple languages.

Vai trò của chi trả dịch vụ môi trường rừng trong hỗ trợ tài chính cho ngành lâm nghiệp Việt Nam

Vai trò của chi trả dịch vụ môi trường rừng trong hỗ trợ tài chính cho ngành lâm nghiệp Việt Nam

Thông điệp chính

  • Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) là nguồn thu mới nhưng đã đóng góp 22% trong tổng các nguồn đầu tư của ngành Lâm nghiệp.
  • Tác động của chi trả dịch vụ môi trường rừng có sự khác biệt giữa các vùng và các nhóm chủ rừng khác nhau.
  • Để nâng cao quy mô và tác động của PFES như là một nguồn kinh phí chính hỗ trợ cho ngành lâm nghiệp cần thực hiện các biện pháp sau: duy trì và tối đa hóa các khoản thu tiềm năng, thực hiện đầu tư chiến lược và sử dụng nguồn thu từ PFES hiệu quả, đồng thời mở rộng phạm vi các nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng tiềm năng.

Authors: Pham, T.T.; Bui Thi, M.N.; Ðào Thi, L.C.; Hoàng, T.L.; Pham, H.L.; Nguyen, V.D.

Topic: ecosystem services, finance, forestry

Geographic: Vietnam

Series: CIFOR Infobrief no. 228

Pages: 6p

Publisher: Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia

Publication Year: 2018

DOI: 10.17528/cifor/006997


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Altmetric score:


Related viewing

Top