Get the CIFOR publications update

CIFOR publishes over 400 publications every year on forests and climate change, landscape restoration, rights, forest policy, agroforestry and much more in multiple languages.

Cơ hội và thách thức cho định giá rừng ở Việt Nam – Góc nhìn của các bên liên quan

Cơ hội và thách thức cho định giá rừng ở Việt Nam – Góc nhìn của các bên liên quan

Thông điệp chính:

  • Chính sách định giá rừng tại Việt Nam là một bước tiến quan trọng giúp các bên có liên quan có thể nhìn nhận và đánh giá đầy đủ vai trò của rừng và ngành lâm nghiệp trong việc đóng góp vào nền kinh tế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như cải thiện đời sống của cộng đồng địa phương.
  • Các bên liên quan tới việc thực hiện chính sách định giá rừng và ảnh hưởng bởi chính sách định giá rừng rất đa dạng. Việc xem xét lồng ghép quan điểm, nhu cầu, nguyện vọng của các bên liên quan thông qua quá trình ra quyết định có sự tham gia của các bên là rất cần thiết.
  • Hoàn thiện chính sách định giá rừng không chỉ bao gồm việc cải thiện phương pháp định giá rừng hiện nay để tính toán giá trị trực tiếp và gián tiếp của rừng, nâng cao năng lực cho các bên có liên quan, mà còn đặt ra yêu cầu về hoàn thiện quản trị lâm nghiệp, sự phối hợp hiệu quả, hài hòa và cập nhật kịp thời đảm bảo sự đồng bộ giữa các chính sách và giữa các ngành khác nhau. Những thay đổi trong chính sách để tạo ra đồng thời cả cơ chế tài chính khuyến khích và các biện pháp thực thi pháp luật hiệu quả cũng rất quan trọng.

Authors: Phạm, T.T.; Vũ, T.P.; Vũ, T.H.; Lương, T.T.; Lê, N.D.; Đào Thị, L.C.

Topic: ecosystem services, climate change, economy, policy, decision making

Geographic: Vietnam

Series: CIFOR Infobrief no. 191

Pages: 4p

Publisher: Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia

Publication Year: 2017

DOI: 10.17528/cifor/006638


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Altmetric score:

Download Option:

Related viewing

Top