Các phuong án tiep can chia se loi ích: Ket qua so sánh so bo tai 13 nuoc dang thuc hien REDD+

Các phuong án tiep can chia se loi ích: Ket qua so sánh so bo tai 13 nuoc dang thuc hien REDD+

V n d chia s l i ích trong REDD+ dã thu hút s chú ý c a các nhà ho ch d nh chính sách cung nhu các c ng d ng d a phuong do s thành công c a REDD+ s ph thu c r t nhi u vào vi c thi t k và th c hi n co ch chia s l i ích sáng ki n này. M c dù dã có r t nhi u tài li u v các co ch chia s l i ích ti m nang cho REDD+, linh v c này v n thi u m t phân tích sánh toàn c u v các chính sách REDD+ qu c gia và v các nh hu ng kinh t -chính tr có th ho c t o di u ki n ho c c n tr các co ch này. Tuong t , chua có nhi u nghiên c u tìm hi u k lu ng v các nguyên t c kinh t -chính tr là can nguyên c a các chính sách và các ti p c n chia s l i ích hi n dang có t i các qu c gia.
Ðu c xây d ng trên n n t ng nghiên c u v chính sách REDD+ t i 13 qu c gia, báo cáo này dua ra m t cái nhìn khái quát trên bình di n toàn c u và mô t c p nh t v các co ch chia s l i ích cho REDD+ và các y u t kinh t -chính tr nh hu ng d n thi t k và vi c hình thành các co ch này. Nam ki u mô hình chia s l i ích phù h p v i REDD+ và qu n lý tài nguyên thiên nhiên du c s d ng d xây d ng m t khung nh m xác d nh di u gì có th và không th th c hi n và xem xét c u trúc c a các quy n trong REDD+. Các tác gi cung xem xét các co ch này du i góc d c a nam lu ng th o lu n n i b t v câu h i ai c n du c hu ng l i t REDD+, và nhìn nh n REDD+ qua m t lang kính 3E (tính hi u l c, hi u qu , công b ng), v ch ra m t s nguy co có th di kèm v i các k t qu d u ra c a REDD+.
Các mô hình chia s l i ích hi n có và các d án REDD+ dã dua ra nh ng bài h c ban d u cho vi c xây d ng các co ch chia s l i ích REDD+. Tuy nhiên, các chính sách liên quan t i 13 qu c gia du c nghiên c u có th d n d n s thi u hi u l c trong gi m thi u carbon, không hi u qu v chi phí và b t công b ng do s thi u liên k t d n d n hi u su t và k t qu kém, quy n s d ng d t và các quy n carbon không rõ ràng, thi u d i di n c a m t s bên liên quan, các v n d v tài chính và k thu t liên quan d n quy mô và c p d c a REDD+, kh nang t ng l p trên chi m d ng các l i ích và các hi u ng ph tiêu c c c a ti n trình phân quy n. Hon n a, các y u t n n t ng c n có d hi n th c hóa các co ch chia s l i ích 3E h u nhu chua có các qu c gia du c nghiên c u. Li u REDD+ có th là xúc tác cho các thay d i thi t y u s m t ph n ph thu c vào cách th c chia s l i ích và chi phí t REDD+, và li u các l i ích có d d t o tác d ng thay d i các các chính sách và hành vi c h u t t c các c p chính quy n.
Vi c thi t k và th c hi n các co ch chia s l i ích – và cùng v i dó là tính h p pháp và s th a nh n d i v i REDD+ – s ph thu c vào vi c có các m c tiêu rõ ràng, công b ng v m t th t c và m t ti n trình d y d và cùng v i dó là m t phân tích k lu ng t t c các phuong án chia s l i ích và các tác d ng ti m nang lên các d i tu ng hu ng l i cung nhu d i v i các n l c gi m thi u bi n d i khí h u.

Authors: Pham, T.T.; Brockhaus, M.; Wong, G.; Le, N.D.; Tjajadi, J.S.; Loft, L.; Luttrell, C.; Assembe Mvondo, S.

Topic: climatic change

Series: CIFOR Working Paper no. 141

Publisher: Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia

Publication Year: 2014

DOI: 10.17528/cifor/005451


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Altmetric score:


Export Citation

Related viewing

Top