Get the CIFOR publications update

CIFOR publishes over 400 publications every year on forests and climate change, landscape restoration, rights, forest policy, agroforestry and much more in multiple languages.

Các phuong án tiep can chia se loi ích: Ket qua so sánh so bo tai 13 nuoc dang thuc hien REDD+

Các phuong án tiep can chia se loi ích: Ket qua so sánh so bo tai 13 nuoc dang thuc hien REDD+

V n d chia s l i ích trong REDD+ dã thu hút s chú ý c a các nhà ho ch d nh chính sách cung nhu các c ng d ng d a phuong do s thành công c a REDD+ s ph thu c r t nhi u vào vi c thi t k và th c hi n co ch chia s l i ích sáng ki n này. M c dù dã có r t nhi u tài li u v các co ch chia s l i ích ti m nang cho REDD+, linh v c này v n thi u m t phân tích sánh toàn c u v các chính sách REDD+ qu c gia và v các nh hu ng kinh t -chính tr có th ho c t o di u ki n ho c c n tr các co ch này. Tuong t , chua có nhi u nghiên c u tìm hi u k lu ng v các nguyên t c kinh t -chính tr là can nguyên c a các chính sách và các ti p c n chia s l i ích hi n dang có t i các qu c gia.
Ðu c xây d ng trên n n t ng nghiên c u v chính sách REDD+ t i 13 qu c gia, báo cáo này dua ra m t cái nhìn khái quát trên bình di n toàn c u và mô t c p nh t v các co ch chia s l i ích cho REDD+ và các y u t kinh t -chính tr nh hu ng d n thi t k và vi c hình thành các co ch này. Nam ki u mô hình chia s l i ích phù h p v i REDD+ và qu n lý tài nguyên thiên nhiên du c s d ng d xây d ng m t khung nh m xác d nh di u gì có th và không th th c hi n và xem xét c u trúc c a các quy n trong REDD+. Các tác gi cung xem xét các co ch này du i góc d c a nam lu ng th o lu n n i b t v câu h i ai c n du c hu ng l i t REDD+, và nhìn nh n REDD+ qua m t lang kính 3E (tính hi u l c, hi u qu , công b ng), v ch ra m t s nguy co có th di kèm v i các k t qu d u ra c a REDD+.
Các mô hình chia s l i ích hi n có và các d án REDD+ dã dua ra nh ng bài h c ban d u cho vi c xây d ng các co ch chia s l i ích REDD+. Tuy nhiên, các chính sách liên quan t i 13 qu c gia du c nghiên c u có th d n d n s thi u hi u l c trong gi m thi u carbon, không hi u qu v chi phí và b t công b ng do s thi u liên k t d n d n hi u su t và k t qu kém, quy n s d ng d t và các quy n carbon không rõ ràng, thi u d i di n c a m t s bên liên quan, các v n d v tài chính và k thu t liên quan d n quy mô và c p d c a REDD+, kh nang t ng l p trên chi m d ng các l i ích và các hi u ng ph tiêu c c c a ti n trình phân quy n. Hon n a, các y u t n n t ng c n có d hi n th c hóa các co ch chia s l i ích 3E h u nhu chua có các qu c gia du c nghiên c u. Li u REDD+ có th là xúc tác cho các thay d i thi t y u s m t ph n ph thu c vào cách th c chia s l i ích và chi phí t REDD+, và li u các l i ích có d d t o tác d ng thay d i các các chính sách và hành vi c h u t t c các c p chính quy n.
Vi c thi t k và th c hi n các co ch chia s l i ích – và cùng v i dó là tính h p pháp và s th a nh n d i v i REDD+ – s ph thu c vào vi c có các m c tiêu rõ ràng, công b ng v m t th t c và m t ti n trình d y d và cùng v i dó là m t phân tích k lu ng t t c các phuong án chia s l i ích và các tác d ng ti m nang lên các d i tu ng hu ng l i cung nhu d i v i các n l c gi m thi u bi n d i khí h u.

Authors: Pham, T.T.; Brockhaus, M.; Wong, G.; Le, N.D.; Tjajadi, J.S.; Loft, L.; Luttrell, C.; Assembe Mvondo, S.

Topic: climatic change

Series: CIFOR Working Paper no. 141

Publisher: Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia

Publication Year: 2014

DOI: 10.17528/cifor/005451


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Altmetric score:


Related viewing

Top