Mất ít và thắng nhiều: Xây dựng năng lực hướng tới cân bằng giữa bảo tồn và phát triển tại lưu vực sông Mê kông

Mất ít và thắng nhiều: Xây dựng năng lực hướng tới cân bằng giữa bảo tồn và phát triển tại lưu vực sông Mê kông

Authors: Mai, Hoang Yen; Sunderland, T.C.H.; eds.

Topic: conservation, capacity building, development projects

Geographic: Vietnam

Series: CIFOR Livelihood Brief no. 12(v)

Pages: 7p

Publication Year: 2009

DOI: 10.17528/cifor/002754

Altmetric score:


Export Citation

Related viewing

Top