#Ngày Thế giới về Vùng đất ngập nước

Vùng đất ngập nước là một trong những hệ sinh thái ít được hiểu biết và giám sát nhất nhưng lại rất quan trọng cho việc giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Other video you might be interested in

Get the CIFOR-ICRAF latest news