Thị trường các-bon xanh tại Việt Nam: Tiềm năng và thách thức phát triển trong tương lai

Export citation

Báo này được xây dựng nhằm cung cấp các thông tin cơ bản cho các nhà hoạch định chính sách tạiViệt Nam về tiềm năng, cơ hội và thách thức trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, chương trình dựán về các-bon xanh bao gồm rừng ngập mặn, cỏ biển và bãi triều. Báo cáo được phát triển dựa trên phântích chính sách và tài liệu thứ cấp, khảo sát trực tuyến với các bên có liên quan và tham vấn các bên có liênquan thông qua hội thảo khoa học quốc gia.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor-icraf/009009
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news