Tổng quan các dự án các bon từ đất ngập nước và rừng ngập mặn trên toàn cầu

Export citation

Hệ sinh thái ven biển và đất ngập nước bao gồm rừng ngập mặn, bãi lầy triều và thảm cỏ đóng vai trò quan trọng trong thích ứng và giảm thiểu với biến đổi khí hậu, đảm bảo sinh kế và an sinh của cộng đồng ven biển và giúp các quốc gia trong đó có Việt Nam thực hiện cam kết tự nguyện quốc gia, Thỏa thuận khí hậu Paris và công ước tế khác như Công ước đất ngập nước, Khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020.

Những hệ sinh thái ven biển và đất ngập nước này, thường được gọi là carbon xanh dương, cô lập và lưu trữ các bon từ khí quyển và đại dương với tốc độ cao hơn tới 10 lần trên mỗi diện tích tính toán so với rừng trên cạn và do vậy được nhiều nhà đầu tư trên thị trường các bon toàn cầu rất quan tâm. Mặc dù thị trường các bon xanh dương có tiềm năng rất lớn, chỉ có một lượng tín chỉ các bon từ hệ sinh thái này đang được giao dịch trên thị trường. Ngoài ra, thông tin về các giao dịch và dự án các bon xanh dương rất hạn chế và không được phổ biến rộng rãi dẫn tới việc học hỏi và trao đổi thông tin giữa các bên từ đó hoàn thiện việc thiết kế và thực hiện các dự án trong lĩnh vực này một cách hiệu quả, hiệu ích và công bằng gặp nhiều trở ngại.

Báo cáo này được xây dựng nhằm rà soát và phân tích thực trạng của các dự án các bon từ đất ngập nước và hệ sinh thái ven biển, tìm hiểu thực trạng và đưa ra các khuyến nghị cho các bên trong việc thiết kế và thực hiện các chương trình và dự án các bon xanh dương trong tương lai đạt hiệu quả hơn về tác động kinh tế, môi trường và xã hội.


Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor-icraf/008899
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news