Chuỗi giá trị và thương mại ngành hàng nông lâm sản Việt Nam: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khủng hoảng sinh thái

Export citation

Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong cuốn sách là nỗ lực của tập thể tác giả gồm các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực nông lâm nghiệp tại Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu hướng tới việc cung cấp các khung phân tích, thông tin và số liệu cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan trong xây dựng và thực hiện các chính sách về tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu, thúc đẩy và hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị và thương mại ngành hàng nông lâm sản theo định hướng phát triển bền vững.
Download:

Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news