Vai trò của rừng và ngành lâm nghiệp trong việc đảm bảo an ninh lương thực

Export citation

  Source

  Nguyen An Thinh and Pham Thu Thuy (eds.). 2022. Chuỗi giá trị và thương mại ngành hàng nông lâm sản Việt Nam: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khủng hoảng sinh thái. 70-93

  Publisher

  Nhà Xuãt Bản Đại Học Quõc

  Publication year

  2022

  ISBN

  978-604-369-407-9

  Authors

  Pham, T.T.

  Geographic

  Viet Nam

  Topic

Related publications

Get the CIFOR latest news