Tìm hiểu vai trò của Chi trả Dịch vụ Môi trường rừng ở Việt Nam trong thời điểm Covid-19: Phương pháp và hướng dẫn nghiên cứu

Export citation

Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ đã đưa ra nhiều chương trình và chính sách để hỗ trợ sinh kế các cộng đồng dễ bị tổn thương và đối phó với COVID-19. Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) có tiềm năng trong việc giải quyết các tác động của Covid-19.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/008494
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news