Tìm hiểu về quản trị rừng ngập mặn: Các phương pháp và hướng dẫn nghiên cứu

Export citation

Quản trị rừng ngập hiệu quả mặn đòi hỏi sự hợp tác giữa các ngành và nhiều bên liên quan cũng như phải thiết lập thể chế, luật lệ, chế độ sở hữu rõ ràng và phân chia quyền hạn và trách nhiệm giữa các bên. Kết quả của việc bảo vệ và bảo tồn rừng ngập mặn sẽ khác nhau tùy theo các chế độ quản lý rừng ngập mặn khác nhau (sở hữu nhà nước, các sáng kiến do cộng đồng lãnh đạo, các sáng kiến do khu vực tư nhân lãnh đạo, sự đồng quản lý giữa nhà nước và cộng đồng địa phương, hoặc quan hệ đối tác công tư). Hiểu được sự phức tạp của quản trị rừng ngập mặn là một thách thức và đòi hỏi các phương pháp nghiên cứu thích hợp.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/008479
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR latest news