Cơ chế thương mạI giảm phát thảI - kinh nghiệm và bàI học từ Vương Quốc Anh và Việt Nam

Export citation

  Source

  Nguyễn Trúc Lê. 2021. Việt Nam và Vương Quốc Anh: Quan hệ kinh tế - thương mạI hướng tớI nền kinh tế các-bon thấp và phát triển bền vững. 345-359

  Publisher

  Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội

  Publication year

  2021

  ISBN

  978-604-342-640-3

  Authors

  Pham, T.T.; Trần, Y.L.

  Geographic

  Viet Nam

  Topic

Related publications

Get the CIFOR latest news