Quản lí và bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam: Từ chính sách đến thực tiễn

Export citation

Trước bối cảnh quốc tế, khu vực, quốc gia và địa phương ngày càng phức tạp, Việt Nam đang nô ̃lực hoàn thiện hành lang pháp lí và nâng cao hiệu quả của chính sách quản lí và bảo tồn động vật hoang dã. Ngoài việc đảm bảo các chính sách quốc gia hài hóa với khung pháp lí quốc tế và khu vực, việc đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách, phân tích cơ hội và thách thức cho việc quản lí và bảo tồn chính động vật hoang dã từ đó hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lí, gơ ̃bỏ các rào cản nâng cao hiệu qua ̉chính sách. Dựa vào rà soát tài liệu thứ cấp và phỏng vấn với chuyên gia, báo cáo này được thực hiện với 3 mục tiêu chính: (i) Rà soát các văn bản hiện hành liên quan đến quản lí và bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam; (ii) Đánh giá tính hiệu quả thực hiện các chính sách này và (iii) đề xuất định hướng chính sách nhằm nâng cao hiệu qua ̉thực hiện các chính sách quản lí và bảo tồn động vật hoang dã và đảm bảo đời sống của người dân.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/008315
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR latest news