Dịch vụ Hệ sinh thái rừng Việt Nam: Từ lý thuyết đến thực tiễn tại 17 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc

Export citation

Dựa trên rà soát tài liệu thứ cấp, báo cáo này được xây dựng nhằm đánh giá giá trị kinh tế dưới tán rừng của 17 tỉnh phía Bắc, thảo luận cơ hội và thách thức trong việc phát triển và bảo vệ hệ sinh thái rừng đồng thời đưa ra các đề xuất và bài học kinh nghiệm để các cơ quan hoạch định chính sách và 17 tỉnh xây dựng chiến lược phát triển kinh tế từ tài nguyên rừng trong thời gian tới. Báo cáo là thành quả hợp tác giữa Tổng Cục Lâm Nghiệp, Tổ chức Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) và Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Thế Giới (ICRAF). Báo được cấu trúc thành 5 phần. Sau phần mở đầu, nhóm tác giả sẽ trình bày về vai trò và giá trị kinh tế tại Phần 2 và định hướng phát triển và bảo vệ hệ sinh thái rừng trên toàn cầu trong Phần 3. Phần 4 sẽ trình bày và thảo luận về giá trị và tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng tại Việt Nam, cụ thể là tại 17 tỉnh phía Bắc và Phần 5 trình bày các đề xuất giải pháp bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng hướng tới phát triển kinh tế, xã hội và môi trường bền vững.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/008254
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news