Kinh nghiệm của 87 quốc gia trong việc xác định và chuyển nhượng quyền Các-bon

Export citation

Giảm phát thải khí nhà kính từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) được cộng đồng quốc tế và nhiều quốc gia đánh giá là chiến lược quan trọng và hiệu quả trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Chi trả dựa vào kết quả đối với các dự án giảm phát thải nói chung và với các dự án REDD+ nói riêng đã được đề xuất từ năm 2009 và đã có sự cải thiện đáng kể về hệ thống theo dõi, giám sát, thẩm định và đánh giá kết quả làm tiền đề cho chi trả trong 11 năm qua. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc xác định quyền các-bon và hệ thống chuyển nhượng quyền Các-bon/ giấy chứng nhận giảm phát thải. Dựa vào tài liệu thứ cấp, báo cáo này được tiến hành bởi Tổ chức nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế (CIFOR) nhằm rà soát: (i) sự vận hành và định hướng của thị trường Các-bon quốc tế và nội địa trên toàn cầu; (ii) các quy định quốc tế có liên quan đến quyền Các-bon và chuyển nhượng kết quả giảm phát thải; và (iii) kinh nghiệm của 87 quốc gia trong việc xác định, xây dựng thị trường Các-bon cũng như chính sách liên quan đến quyền và chuyển nhượng quyền Các-bon.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/007992
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news