Quy trình quản lý dữ liệu cho các nghiên cứu xã hội học

Export citation

Tài liệu này được xây dựng nhằm chia sẻ kinh nghiệm với các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý dự án về quy trình lập kế hoạch, thiết kế, thu thập và quản lý số liệu cho các nghiên cứu xã hội học. Tài liệu không chỉ đưa ra các nguyên tắc và các yếu tố cần xem xét mà còn cung cấp các ví dụ thực tiễn để giúp các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý dự án tránh khỏi các sai lầm trong quá trình thu thập, quản lý và xử lý số liệu.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/007888
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news