Tổng quan hệ thống chính sách và hướng dẫn phân loại rừng quốc tế

Export citation

Phân loại rừng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lí, theo dõi, giám sát tài nguyên rừng cũng như xác định mục tiêu quản lí và các chính sách phù hợp để phát triển rừng bền vững.
Báo cáo này rà soát hệ thống chính sách và hướng dẫn phân loại rừng quốc tế nói chung và chính sách tại 62 quốc gia cụ thể nhằm cung cấp đầu vào tổng quan cho Ban soạn thảo Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Báo cáo nhằm trả lời 3 câu hỏi chính: i) Quốc tế có những hệ thống quy chuẩn phân loại rừng nào?; ii) Trong thực tế, các nước trên thế giới quy định phân loại rừng trong luật pháp của họ ra sao? Có nước nào cũng phân chia 3 loại rừng giống như Việt Nam hay không? và iii) Các vấn đề cần xem xét trong quá trình ra quyết định liên quan đến phân loại rừng.
Báo cáo chỉ ra rằng rõ các quốc gia cân nhắc hệ thống phân loại rừng cũng như các chính sách đi kèm dựa vào mục tiêu chính trị, xã hội, môi trường, và kinh tế; vấn đề ưu tiên của ngành lâm nghiệp; khả năng xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá cho các loại rừng này để có thể báo cáo với quốc tế. Việc phân loại rừng chỉ là bước đầu trong việc định hướng chung. Đảm bảo cam kết chính trị, nguồn tài chính bền vững và hành lang pháp lí phù hợp với bối cảnh quốc gia mới đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa tầm nhìn phát triển lâm nghiệp.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/007823
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news