Minh bạch và trách nhiệm giải trình trong thực hiện chính sách lâm nghiệp tại Việt Nam

Export citation

Thông điệp chính

  • Cộng đồng quốc tế cũng như Chính phủ Việt Nam đã cam kết nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc thực thi chính sách công nói chung và các chính sách của ngành lâm nghiệp nói riêng thông qua nhiều chính sách hiện hành, ví dụ như Luật tiếp cận thông tin, Luật Phòng chống tham nhũng, và hệ thống cấp quốc gia cung cấp thông tin về việc xem xét và tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn Cancun trong quá trình thực thi REDD+.
  • Tuy nhiên, thực hiện nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong thực hiện chính sách lâm nghiệp tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn bởi việc thiếu sự sẵn có, độ tin cậy và sự chính xác về số liệu; sự tham gia của người dân vào quá trình ra chính sách còn gặp nhiều khó khăn; chia sẻ thông tin giữa các bên, thực thi pháp luật về minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế.
  • Việc thực thi, theo dõi, giám sát và đánh giá các chính sách liên quan đến minh bạch và trách nhiệm giải trình đòi hỏi định nghĩa, phương pháp đánh giá rõ ràng, nâng cao năng lực cho các bên có liên quan trong lĩnh vực chia sẻ thông tin, đồng thời cải thiện hành lang pháp lí liên quan đến thực thi chính sách kịp thời và đầy đủ.

Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/007784
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news