Tiềm năng của REDD+ trong đóng góp tài chính cho ngành lâm nghiệp ở Việt Nam

Export citation

REDD+ có tiềm năng lớn trong việc tạo lập và đóng góp tài chính để hỗ trợ cho ngành lâm nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc giảm cả nguồn vốn và sự cam kết tài trợ cho REDD+, thách thức trong việc đáp ứng các yêu cầu của nhà tài trợ, khó khăn để đảm bảo yêu cầu về nguồn tài chính cần có giúp thực hiện chương trình REDD+ quốc gia cho thấy tiềm để REDD+ trở thành nguồn đóng góp chính cho ngành lâm nghiệp còn hạn chế.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/007079
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:

Related publications

Get the CIFOR latest news