Tác động của chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) tại Sơn La: Từ giả thuyết đến thực tế

Export citation

Thông di p chính

  • Nhìn chung, PFES dã t o ra tác d ng tích c c d i v i môi tru ng r ng, dóng góp vào thu nh p c a c ng d ng dân cu, nâng cao ý th c và cam k t c a các bên vào công tác b o v và phát tri n r ng.
  • V m t th ch chính sách: h th ng van b n hu ng d n th c hi n chính sách PFES trong nhi u nam qua dã k p th i gi i quy t các khó khan trong vi c rà soát ch r ng, xây d ng h so chi tr và qu n lí ti n PFES. Tuy nhiên trong th i gian t i, các van b n hu ng d n th c hi n PFES không nên ch t p trung vào hi u qu s d ng ngu n thu t PFES mà c n có các van b n hu ng d n c th hon v vi c (i) các c p, ban ngành, nhà máy th y di n và nhà máy nu c thu th p và qu n lí s li u liên quan d n PFES; (ii) hu ng d n ngu i dân v công tác b o v và phát tri n r ng, giám sát ch t lu ng và di n tích r ng d báo cáo hàng nam; (iii) hu ng d n các c p và cán b qu qu n lí s li u liên quan d n co ch ph n h i; (iv) xây d ng các co ch thu ng ph t rõ ràng d d m b o tính công b ng cho các bên có liên quan.
  • V m t môi tru ng: Tác d ng c a PFES quy mô t nh, huy n, xã, b n là khác nhau (ví d , di n tích r ng có th tang trên quy mô toàn t nh, nhung l i gi m di c p huy n và xã). Tuy nhiên, nhìn chung PFES có tác d ng tích c c v m t môi tru ng th hi n qua ch s v t ng di n tích r ng các c p tang lên k t khi có PFES, s v vi ph m lâm lu t, s v phá r ng và di n tích r ng b ch t phá trên toàn t nh gi m di. Tuy nhiên, cung c n luu ý t i vi c s v cháy r ng và di n tích r ng b cháy l i có xu th tang. Ngoài ra, d dánh giá du c tác d ng c a PFES d i v i vi c nâng cao ch t lu ng và s lu ng nu c, c n thu th p s li u trong m t kho ng th i gian dài và c n có s ph i h p chia s thông tin gi a các bên có liên quan.
  • V m t kinh t : M c dù dóng góp c a PFES vào t ng thu nh p kinh t h r t nh , dóng góp c a PFES vào ngu n thu c a c ng d ng l i r t l n và có th giúp c ng d ng phát tri n co s h t ng và h tr nâng cao sinh k . Tuy nhiên, vi c các c ng d ng ch d u tu m t ph n nh vào công tác b o v phát tri n r ng và có xu th gi m qua các nam c n du c Qu luu ý và có hu ng d n k p th i d các h dân v a có th d m b o phát tri n kinh t v a d m b o d u tu cân x ng cho các ho t d ng b o v và phát tri n r ng.
  • V m t xã h i: K t khi có PFES, nh n th c và cam k t c a ngu i dân d i v i công tác b o v phát tri n r ng ngày càng du c c i thi n. PFES dã giúp nhi u c ng d ng c i thi n co s h t ng c a b n, xã, và huy n.
  • Ð nâng cao hi u qu c a PFES, ngoài vi c xây d ng các chính sách và van b n hu ng d n giám sát và dánh giá phù h p, c n có s ph i h p và tham gia c a các bên có liên quan trong công tác giám sát dánh giá. Qu c n uu tiên c ngu n l c tài chính và nhân l c t p trung vào các v n d n i c m, các d a bàn có s s t gi m c v ch t lu ng và di n tích r ng thay vì d u tu dàn tr i nhu hi n nay. Quá trình thí di m giám sát và dánh giá t i Son La cho th y c n có s chu n b ki lu ng c v tài chính l n ngu n l c d th c hi n theo dõi, giám sát và dánh giá PFES hi u qu . Cán b Qu các t nh c n du c nâng cao nang l c.

Download:

Related publications

Get the CIFOR latest news