Cơ hội và thách thức cho định giá rừng ở Việt Nam – Góc nhìn của các bên liên quan

Export citation

Thông di p chính:

  • Chính sách d nh giá r ng t i Vi t Nam là m t bu c ti n quan tr ng giúp các bên có liên quan có th nhìn nh n và dánh giá d y d vai trò c a r ng và ngành lâm nghi p trong vi c dóng góp vào n n kinh t , b o v môi tru ng và ng phó v i bi n d i khí h u cung nhu c i thi n d i s ng c a c ng d ng d a phuong.
  • Các bên liên quan t i vi c th c hi n chính sách d nh giá r ng và nh hu ng b i chính sách d nh giá r ng r t da d ng. Vi c xem xét l ng ghép quan di m, nhu c u, nguy n v ng c a các bên liên quan thông qua quá trình ra quy t d nh có s tham gia c a các bên là r t c n thi t.
  • Hoàn thi n chính sách d nh giá r ng không ch bao g m vi c c i thi n phuong pháp d nh giá r ng hi n nay d tính toán giá tr tr c ti p và gián ti p c a r ng, nâng cao nang l c cho các bên có liên quan, mà còn d t ra yêu c u v hoàn thi n qu n tr lâm nghi p, s ph i h p hi u qu , hài hòa và c p nh t k p th i d m b o s d ng b gi a các chính sách và gi a các ngành khác nhau. Nh ng thay d i trong chính sách d t o ra d ng th i c co ch tài chính khuy n khích và các bi n pháp th c thi pháp lu t hi u qu cung r t quan tr ng.

Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/006638
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news