T�m luoc sau ba nam thuc hien ch�nh s�ch chi tra dich vu m�i truong rung o Viet Nam

T�m luoc sau ba nam thuc hien ch�nh s�ch chi tra dich vu m�i truong rung o Viet Nam

Qu n lý, b o v r ng b n v ng và c nh quan t nhiên c a Vi t Nam r t quan
tr ng d i v i an sinh và s c kh e c a các c ng d ng dân cu kh p c nu c. R ng
dóng vai trò ch y u trong vi c ch ng xói mòn, duy trì vòng tu n hoàn nu c v
ch ng bi n d i khí h u. Lâm s n và lâm s n ngoài g cung là ngu n dinh du ng
và thu nh p quan tr ng. Tuy nhiên, vi c phát tri n kinh t và nhu c u ngày càng
tang v luong th c, nang lu ng và các ngu n cung c p g dã và dang gia tang
áp l c t i r ng và c nh quan c a Vi t Nam.
Ð b o v các d ch v h sinh thái quan tr ng này, nam 2010, Vi t Nam là qu c
gia d u tiên trong khu v c Châu Á th ch hóa m t chính sách trên toàn qu c
v Chi tr d ch v môi tru ng r ng. Ngh d nh s 99/NÐ-CP ngày 24 tháng 9 nam
2010 (NÐ 99) c a Chính ph v chính sách chi tr DVMTR du c thông qua yêu
c u ngu i s d ng d ch v môi tru ng r ng ph i chi tr cho nh ng ngu i cung
c p các d ch v này.
Các d ch v quy d nh trong Ngh d nh 99 bao g m b o v r ng d u ngu n; b o
v c nh quan t nhiên và b o t n da d ng sinh h c ph c v cho du l ch; d ch v
h p th các bon và gi m phát th i khí nhà kính thông qua n l c h n ch m t
r ng và suy thoái r ng; và d ch v cung ng bãi d , ngu n th c an, con gi ng
trong nuôi tr ng th y s n.
B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (B NN&PTNT) là co quan ch u trách
nhi m th c hi n vi c chi tr DVMTR dã thành công trong vi c ban hành các th
t c pháp lý, thi t l p m c chi tr c th cho các d ch v b o v c nh quan và r ng
d u ngu n, xác d nh ngu i s d ng các d ch v này là các don v cung c p nu c
s ch, các nhà máy th y di n và các công ty du l ch. Bên c nh dó, B NN&PTNT
dang xây d ng khuôn kh pháp lý d thu các kho n chi tr cho các d ch v cung
ng bãi d , ngu n th c an, con gi ng cho nuôi tr ng th y s n. Ho t d ng này
cung du c liên k t v i vi c chi tr cho d ch v h p th các bon c a chuong trình
REDD+ (gi m phát th i t m t r ng và suy thoái r ng) do Liên h p qu c (UN) d n
d u, chuong trình này dang chuy n sang giai do n thí di m.
Ngu i cung c p d ch v môi tru ng r ng là các ch r ng, d c bi t là các cá nhân,
h gia dình, c ng d ng ho c các t ch c n m quy n s d ng d t lâm nghi p.

Authors: Vietnam Forest Protection and Development Fund

Geographic: Vietnam

Publisher: Vietnam Forest Protection and Development Fund, Hanoi, Vietnam

Publication Year: 2014

DOI: 10.17528/cifor/005067

Altmetric score:


Export Citation

Related viewing

Top